OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov
Ochrana osobnosti a súkromia vrátane diskrétneho narábania s informáciami je u nás úplnou samozrejmosťou.S vašimi osobnými údajmi nakladáme dôverne a výlučne s Vašim súhlasom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov ( General Data Protection Regulation – GDPR ).

Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme

– Identifikačné údaje : meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho, číslo pasu
– Kontaktne údaje : adresa trvalého pobytu, telefónne čísla, e-mailova adresa
– zber štatistík
– zadávanie objednávky (rezervácie)
– archivovanie rezervácii

Užívateľ má v zmysle zákona právo na

– právo na prístup k údajom ( článok 15 GDPR )
– právo na opravu ( článok 16 GDPR )
– právo na vymazanie ( článok 17 GDPR )
– právo na obmedzenie spracúvania ( článok 18 GDPR )
– právo na presnosť údajov ( článok 20 GDPR )
– právo namietať ( článok 21 GDPR )

Prenos údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU).

Zabezpečenie osobných údajov

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené vykonali sme primerané technické a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy.

Osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami.Osobné údaje zo zákonného nariadenia musíme uchovať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas.Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov. Fyzické dokumenty sú uložené v obaloch v šanónoch. Osobné údaje sú uložené v počítači a tento počítač je chránený heslom. Heslo je pravidelne menené.

Mlčanlivosť

Naša spoločnosť je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajov,ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Štiavnické Bane 261, 969 81 Štiavnické Bane
IČO : 46 103 961 DIČ: 107 255 66 72

Adresa prevádzky

Akademická 9, 969 01 Banská Štiavnica
Email : penziontomino@penziontomino.sk
Tel : 0904 501 848  

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018

PENZIÓN TOMINO

Copyright © 2022 Penzión Tomino | Všetky práva vyhradené.
Webdesign by EDU.CO